மீடியா சம்பந்தமான சில இஸ்லாமிய ஒழுங்குகள்_மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸின்_11-08-2017__ குலோப் ஜூம்மா