இப்னுமாஜா (61)

ஹதீஸ் விளக்கம் (11)

புதிய பதிவுகள்

பிரிவுகள்:

ஆன்லைன் வாசகர்கள்

Live Traffic Feed

Feedjit Widget
No of Views: 1,016` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

04-மன நிம்மதி என்பது, மன சம்பந்தப்பட்டதா அல்லது அறிவு சம்பந்தப்பட்டதா?