தலைப்பு: நான் ஏன் இஸ்லாத்தை தழுவினேன்?

உரை: தனது மனப்போராட்டத்தை விளக்குகிறார் – மார்க் குமார்

இடம்: தம்மாம்

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி – தம்மாம்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/nmd/markkumar.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/nmd/markkumar.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin