பெருநாளின் போது அதிகமான ஆடுகளை அறுக்க வேண்டுமென்று குர்ஆனில் உண்டா?

By admin