தலைப்பு: மண்ணறை (கப்ரு),

உரை: மவ்லவி மன்சூர் மதனி, இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம், தம்மாம்.

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி,

 

By admin