தலைப்பு: சோதனை

உரை: மவ்லவி நூஹ் மஹ்ளரி

நாள்: 13.09.2012

இடம்: இஸ்லாமிய தஃவா மற்றும் வழிகாட்டி மையம் தம்மாம்

By admin