தலைப்பு: திருமணம்-தலாக்-குல்உ,

உரை: மவ்லவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி,

நாள்: 07.11.2012 புதன்கிழமை,

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் ராக்கா,

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம். 

By admin