தலைப்பு: ஈமானிய திருப்புமுனைகள்,

உரை: மவ்லவி அஸ்ஹர் ஜீலாணி,

நாள்: 25.04.2013 வியாழக்கிழமை,

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம்,

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.


By admin