தலைப்பு: ஜும்ஆ பேருரை – மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கு வழி!,

உரை: மவ்லவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி,

இடம்: ஹஸன் மன்சூர் பள்ளி சிஹாத்,

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.


By admin