தலைப்பு: குழந்தை வளர்ப்பும் இஸ்லாமிய கல்வியும்,

உரை: மவ்லவி இஸ்மாயில் ஸலஃபி,

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய தஃவா மற்றும் வழிகாட்டி மையம் ரஹீமா – சவூதிஅரேபியா,

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.


By admin