தலைப்பு: இஸ்லாமிய குற்றவியல் சட்டங்கள்,

உரை: மவ்லவி மன்சூர் மதனி,

நாள்: 09.05.2013 வியாழக்கிழமை,

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம்,

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.


By admin