நிகழ்ச்சி : மாற்றுமத அன்பர்களுக்கான இஸ்லாம் அறிமுக நிகழ்ச்சி
நாள் : 08-07-2010
இடம் : அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா

Links from: www.suvanathendral.com

Audio Download

[zanmantou file=”http://www.suvanathendral.media4us.com/audio1q/manyhusband_zakariyya.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download

[zanmantou file=”http://www.suvanathendral.media4us.com/FLV17/nonmuslimkhafji1_zakariyya.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin