அறியாமையின் விபரீதம் || ஷெய்க் : ரம்ஸான் ஃபாரிஸ் மதனி || ICC DAMMAM -17/7/2020