தலைப்பு: இம்மையில் வெற்றி பெற…

உரை: மௌலவி மன்சூர் மதனி

இடம்: கல்ஃப் கேம்ப் – தம்மாம் போர்ட்

நாள்: 25.12.2009

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mansoor/world.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mansoor/world.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin