தலைப்பு: இஸ்லாத்தில் தியாகமும் நாமும்

உரை: மௌலவி ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி

இடம்: கல்ஃப் கேம்ப் – தம்மாம் போர்ட்

நாள்: 25.12.2009

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/imthadi/sacrifice.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/imthadi/sacrifice.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin