தலைப்பு: அழுகை

உரை: மௌலவி நூஹ் மஹ்ளரி

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் – தம்மாம்

நாள்: 03.02.2011 வியாழன்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/nouh/weeping.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/nouh/weeping.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin