தலைப்பு: இஸ்லாமிய பெண்களின் பொறுப்புக்கள்

உரை: மௌலவி இம்தியாஸ் ஸலஃபி

இடம்: இலங்கை

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி – தம்மாம்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/imthiaz/pengal.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/imthiaz/pengal.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin