தலைப்பு: மரணம்

உரை: மௌலவி நூஹ் மஹ்ளரி

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் – தம்மாம்

நாள்: 24.03.2011 வியாழன் இரவு

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி – தம்மாம்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/nouh/maranam.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/nouh/maranam.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin