தலைப்பு: சொர்க்கம் செல்வோம்

உரை: மௌலவி அலிஅக்பர் உமரி

இடம்: அல்கோபர் தஃவா நிலையம்

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி – தம்மாம்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/aliakber/sorgam_selvom.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/aliakber/sorgam_selvom.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin