தலைப்பு: அர்ஷின் கீழ் நிழல் பெறும் கூட்டத்தினர்

உரை: மவ்லவி அலிஅக்பர் உமரி

இடம்: ஜாமில் கேம்ப் – ராக்கா – தம்மாம்

காலம்: 15.07.2011

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி – தம்மாம்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/aliakber/shadow.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/aliakber/shadow.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin