ஃபத்வா

ஃபத்வா எண் -2 மார்க்கத்தில் நடுநிலை பேணல்

ஃபத்வா எண் -2 வழங்கியவர்: முஹம்மத் பின் ஸாலிஹ் அல் உதைமீன் (ரஹ்) தமிழாக்கம்: முபாரக் மதனீ மார்க்கத்தில் நடுநிலை பேணல்     கேள்வி : மார்க்கத்தில்…

ஃபத்வா எண் -1 பஜ்ருத் தொழுகையை அதன் நேரத்தை விட்டுப் பிற்படுத்துதல்

ஃபத்வா எண் -1 வழங்கியவர்: முஹம்மத் பின் ஸாலிஹ் அல் உதைமீன் (ரஹ்) தமிழாக்கம்: முபாரக் மதனீ பஜ்ருத் தொழுகையை அதன் நேரத்தை விட்டுப் பிற்படுத்துதல்    …