இஸ்லாம் ஓர் அறிமுகம்

ஆண்கள் 4 திருமணங்கள் வரை செய்ய அனுமதி ஏன்?

கேள்வி: இஸ்லாத்தில் ஆண்கள் 4 திருமணங்கள் வரை செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறார்களே ஏன்? பெண்களுக்கு ஏன் 4 திருமணங்கள் வரை அனுமதி இல்லை?, பதிலளிப்பவர்: பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா அப்ஸல்…

மரணத்திற்குப்பின் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்கிறார்களே? அது என்ன?

கேள்வி: மரணத்திற்குப்பின் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்கிறார்களே? அது என்ன? பதிலளிப்பவர்: பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா அப்ஸல் உலமா, நாள்: 15.11.2013, இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம்,…

இதையெல்லாம் ஏன் எங்களிடம் சொல்கிறீர்கள்?

கேள்வி: இதையெல்லாம் ஏன் எங்களிடம் சொல்கிறீர்கள்? இதனால் உங்களுக்கு என்ன பயன்? எங்களுக்கு என்ன பயன்? பதிலளிப்பவர்: பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா அப்ஸல் உலமா, நாள்: 15.11.2013, இடம்:…

இசை பாட்டு நடனம் – இஸ்லாத்தில் அனுமதியில்லை ஏன்?

கேள்வி: இசை பாட்டு நடனம் - இஸ்லாத்தில் அனுமதியில்லை ஏன்?, பதிலளிப்பவர்: பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா அப்ஸல் உலமா, நாள்: 15.11.2013, இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம்,…

நபிகள் நாயகத்திற்கு முந்தைய மக்களின் நிலை என்ன?

கேள்வி: நபிகள் நாயகத்திற்கு முந்தைய மக்களின் நிலை என்ன? பதிலளிப்பவர்: பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா அப்ஸல் உலமா, நாள்: 15.11.2013, இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம், வெளியீடு:…

அடிமைகள் குறித்து இஸ்லாம் என்ன கூறுகிறது?

கேள்வி: அடிமைகள் குறித்து இஸ்லாம் என்ன கூறுகிறது? ஓரிறைவனை நம்பிக்கொண்டு நான் இந்துவாகவே வாழ முடியாதா? பதிலளிப்பவர்: பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா அப்ஸல் உலமா, நாள்: 15.11.2013, இடம்:…

கடவுள் இருக்கிறானா? இருந்தால் அதற்கான ஆதாரம் என்ன?

கேள்வி: கடவுள் இருக்கிறானா? இருந்தால் அதற்கான ஆதாரம் என்ன? பதிலளிப்பவர்: பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா அப்ஸல் உலமா, நாள்: 15.11.2013, இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம், வெளியீடு:…