அழுகை

அழுகை (AV)

தலைப்பு: அழுகை, உரை: மௌலவி நூஹ் மஹ்ளரி, இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் - தம்மாம், நாள்: 03.02.2011 வியாழன்.