உயிர்

2:178 உயிருக்கு உத்திரவாதம்

‘நம்பிக்கையாளர்களே! சுதந்திரமானவனுக்கு சுதந்திரமானவன், அடிமைக்கு அடிமை, பெண்ணுக்குப் பெண் என்ற அடிப்படையில் கொல்லப்பட்டவர்களுக்காகப் பழி தீர்ப்பது உங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. (கொலை செய்த) அவனுக்கு அவனது சகோதரனா(கிய கொலை…

2:154 சுவர்க்கத்துப் பறவைகள்!

‘அல்லாஹ்வின் பாதையில் கொல்லப்பட்டவர்களை இறந்தவர்கள் என்று கூறாதீர்கள், மாறாக அவர்கள் உயிருடன் உள்ளனர், எனினும் அதனை நீங்கள் உணர மாட்டீர்கள்’. (அல்குர்ஆன் 2:154) இந்த வசனத்திற்கு நபி…

2:154 என்றும் வாழும் உயிர் தியாகிகள்!

‘அல்லாஹ்வின் பாதையில் கொல்லப்பட்டவர்களை இறந்தவர்கள் என்று கூறாதீர்கள், மாறாக அவர்கள் உயிருடன் உள்ளனர், எனினும் அதனை நீங்கள் உணர மாட்டீர்கள்’. (அல்குர்ஆன் 2:154) முஸ்லிம்களால் தவறாக புரிந்து…