உளத்தூய்மை

உளத்தூய்மை (தூயஎண்ணம்)

உரையாற்றியவர் : மௌலவி அப்துல் அஸீஸ் முர்ஸி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் (ICC) தம்மாம், நாள்: 07.11.2019 வியாழக்கிழமை இரவு வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ்…