ஏசு

2:170 முன்னோர்களைப் பின்பற்றுதல்

‘அல்லாஹ் அருளியதைப் பின்பற்றுங்கள் என்று அவர்களிடம் கூறப்பட்டால் எங்கள் முன்னோர்களை எதில் கண்டோமோ அதையே நாங்கள் பின்பற்றுவோம் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். அவர்களின் முன்னோர்கள் எதையும் சிந்திக்காதவர்களாகவும்…

2:116 கடவுளுக்கு வாரிசு தேவையா?

‘அல்லாஹ் (தனக்கு) ஒரு புதல்வனை ஏற்படுத்திக் கொண்டதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர். (இத்தகைய பலவீனங்களை விட்டும்) அவன் தூய்மையானவன். வானங்கள் மற்றும் பூமியிலுள்ளவை அவனுக்கே உரியன. அனைத்தும் அவனுக்கு…