கடல்

18:27 இறைவனின் வார்த்தைகள்

இறைவனின் வார்த்தைகள்         ‘உமது இறைவனின் ஏட்டிலிருந்து உமக்கு அறிவிக்கப் படுவதை ஓதுவீராக! அவனது வார்த்தைகளை மாற்றுபவன் எவனுமில்லை. அவனையன்றி (வேறு) புகலிடத்தை நீர் காண…