குகை

அல் கஹ்ஃப் (அந்தக் குகை) அத்தியாயம்

அல் கஹ்ஃப் (அந்தக் குகை) அத்தியாயம் அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் துவங்குகிறேன். கஹ்ஃப் என்ற வார்த்தையின் பொருள் குகை. அல் கஹ்ஃப் என்றால்…

18:9-18:26 குகைவாசிகள் வரலாறு சாராம்சம்

குகைவாசிகள் வரலாறு சாராம்சம்         சென்ற பாகத்தில் 9 முதல் 26 வரையிலான வசனங்களின் தமிழாக்கத்தை வெளியிட்டுள்ளோம். அதில் ஒன்பதாவது வசனம் கூறுவது என்ன என்பதைக்…

18:9 அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சிகள்

அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சிகள்       குகைவாசிகள் வரலாற்றைக் கூறும் ஒன்பது முதல் இருபத்தாறு வரையுள்ள வசனங்களின் தமிழாக்கத்தை இதுவரை நாம் கண்டோம். இனி ஒவ்வொரு வசனத்திற்குரிய விளக்கத்தை விரிவாகப்…

18:1 அல் கஹ்ஃப் (அந்தக் குகை) அத்தியாயம்

அல் கஹ்ஃப் (அந்தக் குகை) அத்தியாயம்     அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் துவங்குகிறேன்.     கஹ்ஃப் என்ற வார்த்தையின் பொருள் குகை. அல்…