தீமை

Enjoin what is right, forbid what is wrong (AV)

தலைப்பு: நன்மையை ஏவி தீமையை தடுத்தல் உரை: மவ்லவி ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி இடம்: ஜாமில் கேம்ப் - ராக்கா - தம்மாம் காலம்: 15.07.2011 வெளியீடு: இஸ்லாமிய…