நன்மை

நோன்பாளியை நோன்பு திறக்கச் செய்வது (கேள்வி பதில்)

பள்ளியில் நோன்பு திறப்பது சுன்னத் என்பது சரியா? என்ற கேள்விக்கு வழிமுறை என்பது இல்லை என கூறியுள்ளீர்கள். இங்கு உள்ள பள்ளிகளில் குறிப்பாக ரஹிமாவில் நோன்பு திறப்பு…

Enjoin what is right, forbid what is wrong (AV)

தலைப்பு: நன்மையை ஏவி தீமையை தடுத்தல் உரை: மவ்லவி ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி இடம்: ஜாமில் கேம்ப் - ராக்கா - தம்மாம் காலம்: 15.07.2011 வெளியீடு: இஸ்லாமிய…