நாய்

2:173 உண்டிவில் கொன்ற பிராணி…?

‘தாமாகச் செத்தவை, இரத்தம், பன்றியின் மாமிசம், அல்லாஹ் அல்லாதவர்களுக்காக அறுக்கப்பட்டவை ஆகியவற்றையே அவன் உங்களுக்கு ஹராமாக்கி – விலக்கி – யுள்ளான். யார் வலியச் செல்லாமலும் வரம்பு…

18:18 கடிதங்களைப் பாதுகாக்கும் நாய்?

கடிதங்களைப் பாதுகாக்கும் நாய்?         குகைவாசிகள் பற்றி அல்லாஹ்வும் அவனது திருத்தூதரும் கூறியதற்கு மேல் எதையும் கற்பனை செய்ய யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது என்றாலும் அறிஞர்கள்…