நோன்பு

நோன்பாளியை நோன்பு திறக்கச் செய்வது (கேள்வி பதில்)

பள்ளியில் நோன்பு திறப்பது சுன்னத் என்பது சரியா? என்ற கேள்விக்கு வழிமுறை என்பது இல்லை என கூறியுள்ளீர்கள். இங்கு உள்ள பள்ளிகளில் குறிப்பாக ரஹிமாவில் நோன்பு திறப்பு…

நோன்பை முறிப்பவையும் முறிக்காதவையும்

நோன்பை முறிப்பவையும் முறிக்காதவையும், முன்னுரை: நோன்பை சில செயல்கள் முறிக்கும் சில செயல்கள் முறிக்காது. அதோடு சில செயல்களை தவிர்ந்தும் இருக்க வேண்டும். அவற்றையும் தெரிந்து கொண்டால்…