மன்னிப்பு

2:178 உயிருக்கு உத்திரவாதம்

‘நம்பிக்கையாளர்களே! சுதந்திரமானவனுக்கு சுதந்திரமானவன், அடிமைக்கு அடிமை, பெண்ணுக்குப் பெண் என்ற அடிப்படையில் கொல்லப்பட்டவர்களுக்காகப் பழி தீர்ப்பது உங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. (கொலை செய்த) அவனுக்கு அவனது சகோதரனா(கிய கொலை…