மறுமை நாள்

78:5 தஜ்ஜாலின் அங்க அடையாளங்கள்

தஜ்ஜாலின் அங்க அடையாளங்கள் 'அவ்வாறன்று, அவர்கள் சீக்கிரமே அறிந்து கொள்வார்கள். மேலும் அதிசீக்கிரத்தில் அறிந்து கொள்வார்கள்'. (அல்குர்ஆன் 78:4-5) உலக முடிவு நாள் வருவதற்கு முன்னர் உலகில்…

78:5 நடந்து முடிந்து விட்ட முன்னறிவிப்புக்கள்

நடந்து முடிந்து விட்ட முன்னறிவிப்புக்கள் 'அவ்வாறன்று, அவர்கள் சீக்கிரமே அறிந்து கொள்வார்கள். மேலும் அதிசீக்கிரத்தில் அறிந்து கொள்வார்கள்'. (அல்குர்ஆன் 73:4-5) அவர்கள் தங்களுக்கிடையே சர்ச்சை செய்து கொண்டிருக்கும்…

78:4 மறுமை நாள் பற்றிய கேள்விகள்

மறுமை நாள் பற்றிய கேள்விகள், 'அவ்வாறன்று, அவர்கள் சீக்கிரமே அறிந்து கொள்வார்கள். மேலும் அதிசீக்கிரத்தில் அறிந்து கொள்வார்கள்'. (அல்குர்ஆன் 73:4-5) மறுமை நாளைப்பற்றி மக்கள் எழுப்புகின்ற வினாக்களுக்கு…