மாநாடு

தேசிய இஸ்லாமிய மாநாடு பாகம் 3

தலைப்பு: தேசிய இஸ்லாமிய மாநாடு பாகம் 3, 2012 செப்டம்பர் 29,30. இடம்: அஸ்ஸலபிய்யா கலாபீட மைதானம் பறகஹதெனிய, நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: ஜமாஅத் அன்ஸாரிஸ் சுன்னத்தில் முஹம்மதிய்யா…

தேசிய இஸ்லாமிய மாநாடு பாகம் 2 (V)

தலைப்பு: தேசிய இஸ்லாமிய மாநாடு பாகம் 2, 2012 செப்டம்பர் 29,30. இடம்: அஸ்ஸலபிய்யா கலாபீட மைதானம் பறகஹதெனிய, நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: ஜமாஅத் அன்ஸாரிஸ் சுன்னத்தில் முஹம்மதிய்யா…