யூதன்

78:17 முதலாவது சூரின் போது அனைத்தும் அழிக்கப்பட மாட்டாது

முதலாவது சூரின் போது அனைத்தும் அழிக்கப்பட மாட்டாது 'நிச்சயமாக தீர்ப்பு வழங்கும் (கியாமத்) நாள் நேரங் குறிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. சூர் ஊதப்படும் அந்நாளில் நீங்கள் கூட்டம் கூட்டமாக…

78:5 வானம், பூமி, மலை, கடல் ஆகியவை இரண்டாவது சூரின் போது தான் அழியும்

வானம், பூமி, மலை, கடல் ஆகியவை இரண்டாவது சூரின் போது தான் அழியும் 'அவ்வாறன்று, அவர்கள் சீக்கிரமே அறிந்து கொள்வார்கள். மேலும் அதிசீக்கிரத்தில் அறிந்து கொள்வார்கள்'. (அல்குர்ஆன்…

78:5 கியாமத் நாள் எப்படி சாத்தியமாகும்?

கியாமத் நாள் எப்படி சாத்தியமாகும்? 'அவ்வாறன்று, அவர்கள் சீக்கிரமே அறிந்து கொள்வார்கள். மேலும் அதிசீக்கிரத்தில் அறிந்து கொள்வார்கள்'. (அல்குர்ஆன் 78:4-5) அவர்கள் எதைப்பற்றி வினா எழுப்புகின்றனர்? அவர்கள்…

78:5 புகை மூட்டம்,பூகம்பம்,பெருநெருப்பு இறுதிநாளின் அடையாளம்

புகை மூட்டம்,பூகம்பம்,பெருநெருப்பு இறுதிநாளின் அடையாளம் 'அவ்வாறன்று, அவர்கள் சீக்கிரமே அறிந்து கொள்வார்கள். மேலும் அதிசீக்கிரத்தில் அறிந்து கொள்வார்கள்'. (அல்குர்ஆன் 78:4-5) யுகமுடிவு நாள் நெருங்கும் போது ஏற்படக்கூடிய…

78:5 ஈஸா நபியின் வருகை ஓர் அதிசயம்

ஈஸா நபியின் வருகை ஓர் அதிசயம் 'அவ்வாறன்று, அவர்கள் சீக்கிரமே அறிந்து கொள்வார்கள். மேலும் அதிசீக்கிரத்தில் அறிந்து கொள்வார்கள்'. (அல்குர்ஆன் 78:4-5) நபி (ஸல்) அவர்கள் மறுமை…

78:5 மனிதர்களோடு பேசும் மிருகம்

மனிதர்களோடு பேசும் மிருகம் 'அவ்வாறன்று, அவர்கள் சீக்கிரமே அறிந்து கொள்வார்கள். மேலும் அதிசீக்கிரத்தில் அறிந்து கொள்வார்கள்'. (அல்குர்ஆன் 78:4-5) யுக முடிவு நாள் மிகவும் அண்மித்து விடும்…

78:5 தஜ்ஜால் யூத இனத்தைச் சார்ந்தவன்

தஜ்ஜால் யூத இனத்தைச் சார்ந்தவன் 'அவ்வாறன்று, அவர்கள் சீக்கிரமே அறிந்து கொள்வார்கள். மேலும் அதிசீக்கிரத்தில் அறிந்து கொள்வார்கள்'. (அல்குர்ஆன் 78:4-5) முஸ்லிம் சமுதாயத்தை வழி கெடுப்பவர்கள் பல…