வரலாறு

18:9-18:26 குகைவாசிகள் வரலாறு சாராம்சம்

குகைவாசிகள் வரலாறு சாராம்சம்         சென்ற பாகத்தில் 9 முதல் 26 வரையிலான வசனங்களின் தமிழாக்கத்தை வெளியிட்டுள்ளோம். அதில் ஒன்பதாவது வசனம் கூறுவது என்ன என்பதைக்…

18:9 குகைவாசிகள் வரலாறு

குகைவாசிகள் வரலாறு          ‘அந்தக் குகை’ எனும் பெயர் பெற்ற இந்த அத்தியாயத்தின் எட்டு வசனங்களுக்கான விளக்கத்தை இதுவரை நாம் பார்த்தோம்.     ஒன்பதாம் வசனம் முதல்…