விஷமம்

2:116 கடவுளுக்கு வாரிசு தேவையா?

‘அல்லாஹ் (தனக்கு) ஒரு புதல்வனை ஏற்படுத்திக் கொண்டதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர். (இத்தகைய பலவீனங்களை விட்டும்) அவன் தூய்மையானவன். வானங்கள் மற்றும் பூமியிலுள்ளவை அவனுக்கே உரியன. அனைத்தும் அவனுக்கு…